نقش منیزیم در درختان میوه

نقش منیزیم در درختان میوه منیزیم تنها عنصر فلزی موجود در کلروفیل می‌باشد و به عنوان هسته مرکزی سازنده #کلروفیل معرفی می‌شود.بنابراین منیزیم به طور غیر مستقیم در متابولیسم و #فتوسنتز درختان میوه ... ادامه مطلب