سوپرهیومیکو

شامل هیومیک و فولویک استخراج شده از منبع لئوناردیت می باشد که به عنوان یک محرک قدرتمند باعث افزایش رشد گیاه خواهد شد، سوپر هیومیکو باعث بهبود ساختار خاک شده و به آزادسازی عناصر بلوکه شده و کلاته کردن آن ها کمک می کند و به همین ترتیب باعث جذب بهتر عناصر خواهد شد.

70%   هیومیک اسید15% فولویک اسید 12%:k2o
9-11:ph

 

 

  • بهبود ساختمان و افزایش حاصلخیزی خاک
  • افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
  • افزایش جوانه زنی و رشد گیاه

 

محصولاتمیزان مصرفزمان مصرف
سبزیجات و صیفی جات آبیاری: 2-4 کیلوگرم در هکتاردر کل دوره رشد قابل استفاده می باشد.
درختان میوه و مرکبات آبیاری: 4-5 کیلوگرم در هکتاردر کل دوره رشد قابل استفاده می باشد.
گل ها و گیاهان زینتیآبیاری:2/5-3/5 کیلوگرم در هکتار.در کل دوره رشد قابل استفاده می باشد

 

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • با نیترات کلسیم و کودهای حاوی کلسیم مخلوط نشود.