loading

کمبود فسفر در گیاهان

فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه به شمار می‌آید.

فسفر در کلیۀ فرآیندهای بیوشیمیایی

ترکیبات انرژی زا و ساز و کار انتقال انرژی دخالت دارد. افزون بر آن، فسفر جزیی از پروتئین یاخته بوده و به عنوان بخشی از پروتئین‌ هسته، غشاء یاخته ای و اسیدهاینوکلئیک نقشی ویژه دارد.

فسفر درون گیاه

پویا بوده و سبب افزایش پنجه دهی، توسعه ریشه و گلدهی شده و زمان رسیدن محصول را به ویژه در شرایطی که درجه حرارت پایین باشد، تسریع می نماید.

کمبود فسفر در گیاهان

کمبود فسفر

فعل و انفعالات سوخت و ساز، نظیر تبدیل قند به نشاسته را متوقف ساخته و در نهایت آنتوسیانین (رنگ ارغوانی) در برگ تشکیل می‌شود.

جذب فسفر به مقدار کافی در اوایل دوره رشد گیاه، اهمیتی بسیار دارد. این اهمیت در اندام‌های زایشی، بیشتر نمایان است. فسفر عامل زودرسی محصولات، به ویژه غلات است.

محصولات مرتبط 

نوتریفوس

۱۰-۴۰-۱۰ لبین

همیار دشت آبرون 02188616460