چگونه بوسیله آبیاری، نمک خاک را کنترل کنیم 

در کنترل نمک بوسیله آبیاری باید به دو نکته اساسی توجه کرد:

  • مقدار آب مورد نیاز
  • کیفیت آب آبیاری

 

چگونه بوسیله آبیاری، نمک خاک را کنترل کنیم 
رشد گیاه تابعی از شوری و پتانسیل ماتریک آب خاک است. شوری را بوسیله شستشو و پتانسیل ماتریک را از طریق آبیاری به موقع و کافی می‌توان کنترل نمود. برای کنترل نمک توسط آبیاری بایستی به همراه آب آبیاری مقدار آب اضافی به زمین و گیاه داده شود تا آبشویی انجام گیرد. روش‌های آبیاری سطحی و تحت فشار را می‌توان برای این مساله به کار‌برد. آبیاری کرتی زمانی از نظر کنترل شوری موفق است که آب به طور یکنواخت در سطح مزرعه پخش شود.

چگونه بوسیله آبیاری، نمک خاک را کنترل کنیم
  1. در آبیاری جوی پشته‌ای ( شیاری ) و آبیاری به وسیله لوله های سوراخ دار، توزیع نمک در دو جهت افقی و عمودی صورت می‌گیرد.
  2. در این نوع آبیاری‌ها که برای گیاهان ردیفی به کار می رود تجمع نمک در جبهه رطوبت خاک بوده، لذا روی پشته‌ها مقدار نمک زیادتر از جاهای دیگر جمع می‌شود.
  3. در آبیاری قطره‌ای و حوضچه‌ای کوچک حرکت نمک به صورت شعاعی در تمام جهات صورت می‌گیرد.
  4. در خاک‌های شنی جبهه حرکت نمک بسته به کمی یا زیادی آب دایره ای یا بیضی شکل است، ولی در خاک‌های رسی حرکت نمک در جهت افقی بیشتر است و تجمع نمک در عمق زیاد نخواهد بود.
  5. روش آبیاری بارانی نسبت به کرتی در کنترل شوری خاک موثرتر است. روش آبیاری قطره‌ای برای آبیاری با آب شور مناسب‌ترین روش است زیرا محلول خاک تقریبا همیشه رقیق نگهداشته شده اثر شوری زیاد مشهود نخواهد بود.
  6. برای اصلاح خاک‌های سدیک بایستی سدیم قابل تبادل به وسیله کلسیم جایگزین گردد، برای دادن کلسیم به خاک می‌توان از نمک‌های محلول و یا در خاک‌های آهکی با افزایش اسید یا ماده تولید کننده اسید را وارد محلول خاک نمود. معمولترین ماده اصلاح کننده خاک گچ می‌باشد که به آب آبیاری اضافه می‌شود.
  7. اگر خاک آهکی باشد می‌توان اسید فسفریک و یا سولفات آهن و آلومینیوم یا گوگرد اضافه کرد.اصلاح خاک‌های شور معمولا بوسیله غرقاب کردن زمین انجام می‌شود. در شستشوی خاک به طریق آبیاری بارانی یا غیر غرقابی مقدار آب کمتری نیاز است.چگونه بوسیله آبیاری، نمک خاک را کنترل کنیم.
همیار دشت آبرون 02188616460