چارت استفاده از فسویت کی سی برای محصولات مختلف

نوع محصولمیزان مصرف آبیاری (لیتر در هکتار)

میزان مصرف محلولپاشی
( لیتر در هزار لیترآب)

تعداد دفعات

زمان مصرف

درختان دانه دار6-43-2

3

 • همراه نخستین آبیاری بهاره
 • 6هفته بعد
 • 6هفته بعد از بار دوم
مرکبات6-43-23
 • از بهار 3 مرتبه به فاصله 6 هفته
پسته5-33-23
 • در مرحله عدسی میوه
 • مرحله دوم 20 روز بعد
 • مرحله سوم یکماه بعد از بار دوم
انگور6-42/5-1/53
 • در طول دوره رشد 3 مرتبه با فاصله 6 هفته

سبزیجات وصیفی جات‌فضای باز

5-33-23
 •  مرحله اول دو هفته بعد از نشاکاری
 • مرحله دوم سه هفته بعد
 • مرحله سوم زمان تشکلیل میوه

 

گیاهان زراعی و صنعتی5-33-23
 • مرحله اول سه برگی شدن میوه
 • مرحله دوم شروع تشکیل محصول
 • مرحله سوم سه هفته بعد از بار دوم
گیاهان زینتی5-33-13
 • در طول دوره رشد 3 مرتبه

 

این محصول در گلخانه‌های تولید سبزی و صیفی به منظور بهبود کیفیت و مقاومت از زمان 8 برگی هر دو هفته یکبار قابل استفاده می‌باشد.

همیار دشت آبرون 02188616460