loading

نقش برخی از اسیدهای آمینه در گیاهان

نقش برخی از اسیدهای آمینه در گیاهان:

گلایسین:

القا تشکیل بافت‌های گیاهی، سنتز کلروفیل، قدرت بالای کلات کنندگی عناصر ( بهتر جذب شدن)

والین، آلانین، لوسین، ایزولوسین:

افزایش کیفیت محصولات( رنگ، بو، مزه)

نقش برخی از اسیدهای آمینه در گیاهان

سیستئین:

شرکت در ساختمان پروتئین‌ها و پایداری آن ها

متیونین:

 القا گرده افشانی، تعادل بین عناصر، تشکیل هورمون اتلین (رسیدن میوه‌ها)

اسیدآسپارتیک، اسید گلوتامیک:

القا بافت های گیاهی و گرده افشانی و سنتز کلروفیل، کلات کننده عناصر ریز مغذی و جذب و انتقال آن‌ها از وظایف گلوتامیک اسید

لیزین:

القا فرآیند گرده افشانی

آرژنین:

پیش ساز هورمون‌های موثر در تشکیل گل و‌میوه

تریپتوفان:

پیش ساز هورمون اکسین (طویل شدن سلول، تحریک تقسیم سلولی در کامبیوم)

هیستدین

تسریع فرآیند تشکیل و رسیدگی میوه (اتیلن)

پرولین

تقویت دیواره سلولی در بارور سازی دانه گرده.

همیار دشت آبرون 02188616460