زمان های محلول پاشی کلسیم در سیب

محلول پاشی با ترکیبات حاوی کلسیم از زمان فندق شدن میوه سیب آغاز می‌شود.
تکرار آن هر ۱۵ الی ۲۰ روز یک بار در ۳ الی ۵ مرحله توصیه می‌گردد.

زمان های محلول پاشی کلسیم در سیب

محلول پاشی با کود مایع های حاوی  کلسیم در میوه سیب باعث:

⁦⁩ کاهش ریزش میوه سیب

⁦⁩ سفتی بافت میوه سیب

⁦⁩ افزایش رشد میوه سیب

⁦⁩ افزایش خاصیت انبارداری میوه سیب

⁦⁩کاهش عارضه لکه تلخ یا قره خال 

در میوه سیب می‌شود.

زمان استفاده از کلسیم در میوه سیب:

زمان فندقی شدن میوه سیب
زمان گردویی شدن میوه سیب
حد سایز نهایی میوه سیب
دو هفته قبل از برداشت میوه سیب.

همیار دشت آبرون 02188616460