loading

ریشه زایی فوق العاده در بادمجان

 

میزان ریشه زایی گیاه بادمجان که توسط مصول ما یعنی ریژو درمان شده است را بررسی میکنیم. ریژو یک فعال کننده است . و ۱۰۰ درصد طبیعی می باشدکه باعث تقویت توسعه ریشه های ثانویه و تارهای کشنده میشود. نتایج کار را میتوتن در مدت بسیار کوتاهی بین ۱۰ تا ۲۰ روز پس از استفاده از ریژو در فیلم مشاهد کرد .میزان ریشه ای که گیاه تولید میکند، در مقایشه با مکانی که محصول اعمال نشده است واقعا بیشتر است و باعث بهتر شدن محصول با وزن بیشتر می شود.

همیار دشت آبرون 02188616460