ریشه زایی فوق العاده در بادمجان

 

میزان ریشه زایی گیاه بادمجان که توسط مصول ما یعنی ریژو درمان شده است را بررسی میکنیم. ریژو یک فعال کننده است . و 100 درصد طبیعی می باشدکه باعث تقویت توسعه ریشه های ثانویه و تارهای کشنده میشود. نتایج کار را میتوتن در مدت بسیار کوتاهی بین 10 تا 20 روز پس از استفاده از ریژو در فیلم مشاهد کرد .میزان ریشه ای که گیاه تولید میکند، در مقایشه با مکانی که محصول اعمال نشده است واقعا بیشتر است و باعث بهتر شدن محصول با وزن بیشتر می شود.

همیار دشت آبرون 02188616460