loading

روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺧﺎک

ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری

دﻗﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺧﺎک از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮥ درﺳﺘﯽ از آزﻣﻮن ﺧﺎک ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:

۱- ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺧﺎک زراﻋﯽ

۲- ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﻄﻮح زﯾﺮﯾﻦ ﺧﺎک

ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺧﺎک زراﻋﯽ

داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺿﺮوریاﺳﺖ. در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک )رﻧﮓ، ﻋﻤﻖ، ﺷﯿﺐ و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک( ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﮐﺸﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎک و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی آن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ازﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی را از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. 

  • ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در آنﻫﺎ ﮐﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ در آﻧﺠﺎ ﺳﻮزاﻧﺪهﺷﺪهاﻧﺪ.
  • ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎک زﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻮد ﺑﻮدن، آب در آنﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
  • ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﺎک ﻣﺰرﻋﮥ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻫﺮ ۵ ﻫﮑﺘﺎر ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺮﮐﺐ(ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ ازﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪهاﻧﺪ)ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
  • ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﯿﺴﮥ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺗﻤﯿﺰ

ﺟﻤﻊآوری ﺷﻮﻧﺪ.

  • ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک زﯾﺎد اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻧﺎم ﮐﺸﺎورز ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﺎم ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری،

ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدار، زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ( را ﺑﺮ روی ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ، درون ﭘﺎﮐﺖ ﻓﺮﯾﺰر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺑﺴﺘﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮاردﻫﯿﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻓﺮﻋﯽ از ﭼﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟

ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﺣﺪاﻗﻞ ۸ ﻧﻤﻮﻧﻪ) ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻪ را درون ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﺑﺮای

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداریﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﮕﺰاگ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮف M ﯾﺎ W در زﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده،

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﺪ.

روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺧﺎک
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺧﺎک آبرون

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ در آن ﺣﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ از دﯾﻮاره ﮐﻨﺎری ﭼﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۳ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ، ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی، ﺑﺘﺮاﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻞ ﺑﺮدارﯾﺪ و درون ﻇﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎک را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرﮔﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد آنﻫﺎ را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎک را از ﯾﮏ اﻟﮏ درﺷﺖ رد ﮐﻨﯿﺪ. درﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺪود ۲ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و داﺧﻞ ﭘﺎﮐﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺸﺨﺼﺎت را ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻗﺒﻠﯽ درون ﭘﺎﮐﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺧﺎک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﻬﺘﺮ از از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ: اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺖ زراﻋﯽ دارﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﻋﻤﺎق ۳۰-۰ و ۳۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺻﻮرت ﭘﺪﯾﺮد و در ﺻﻮرت ﻫﺪف ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻮدن ۹۰-۶۰ ﻧﯿﺰ

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ ﺧﺎک

 

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ اﺣﺪاث ﺑﺎغ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﻻزم اﺳﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎک زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ رﯾﺸﮥ درﺧﺘﺎن در ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﯾﺸﮥ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎک زﯾﺮﯾﻦ از اﻫﻤﯿﺖوﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎر اول از ﻋﻤﻖ ۰ ﺗﺎ ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی، ﺑﺎر دوم از ﻋﻤﻖ ۳۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎراز ﻋﻤﻖ ۶۰ ﺗﺎ ۹۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده، در ﭘﺎﮐﺖﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک

اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺧﺎکﻫﺎی زراﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﮔﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ۱ ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ. دﯾﻮاره ﮔﻮدال را ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻋﻤﺎق ۳۰، ۶۰ و ۹۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻞ را در ﻋﻤﻖ ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﻗﺮار داده و ﻻﯾﻪای از ﺧﺎک ﺑﺎﻻی آن را ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۲ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮاﺷﯿﺪ و در ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ۱ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ۰ ﺗﺎ ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﯿﻞ را در ﻧﻘﻄﮥ ۶۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻗﺮار داده و ﺧﺎک دﯾﻮاره را از ﻋﻤﻖ ۳۰ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ۶۰ ﮐﻪ ﺑﯿﻞ در آن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺻﺨﺎﻣﺖ ۲ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮاﺷﯿﺪ و در ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ۲ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ۳۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺧﺎک ﻋﻤﻖ ۶۰ ﺗﺎ ۹۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی را ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و در ﻇﺮف ﺷﻤﺎره ۳ ﻗﺮاردﻫﯿﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﮔﻮدالﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ را ﻃﺒﻖ روش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ۳ ﻇﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺧﺎک درون ﻫﺮ ﻇﺮف را از ﯾﮏ اﻟﮏ درﺷﺖ ﻋﺒﻮر داده و ﺳﻨﮓ، ﮐﻠﻮخ، رﯾﺸﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﮥ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲازاﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎک را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ۲ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از آن را در ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ رﯾﺨﺘﻪ، ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری را ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ ۳ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺧﺎک
همیار دشت آبرون 02188616460