loading

بررسی تاثیر بمباردیرشوگر برروی هندوانه

میزان استفاده بمباردیر در هر هکتار و میزان شیرینی ، رنگ دهی ، و همچنین انداره مشاهده کنید . درجه BX که نشان دهنده مقدار شکر موجود در محلول آبی است را نشان می دهد .

همیار دشت آبرون 02188616460