انواع بافت خاک

1- بافت شنی (sand) :

در این بافت , حداقل مقدار شن 85 درصد است و ذرات رس آن حدود 15 درصد است .

بافت شنی (sand)

2- بافت شنی – لومی (loamy – sand) :

در این بافت ،شن آن بین 70 تا 90 درصد است و سیلت آن بیشتر از 15 درصد رس آن حدود 30 درصد می باشد.

3- خاک لومی – شنی (sandy – loam) :

در این بافت ، رس آن کمتر از 20درصد است و سیلت آن بیشتر از 30درصد ( دو برابر رس) است .

به عبارتی دیگر ، خاک هایی که مقدار شن آن‌ها بین 24 تا 52 درصد باشد و مقدار رس شان کمتر از 7درصد و سیلت شان کمتر از 50 درصد باشد ، (خاک لومی ، شنی) نامیده می شوند.

انواع بافت خاک

4- خاک لوم :(Loam)

در خاک لوم ،7 تا 27درصد لوم ، 28 تا 50 درصد سیلت و کمتر از 52 درصد شن است .

5- خاک لومی ، سیلتی (silt – loam) :

در این خاک، سیلت آن بیش از 50 درصد است و رس آن بین 12تا 27 درصد در نوسان می باشد .

6- خاک سیلت (silt) :

در این خاک، مقدار سیلت حدود 80 درصد و مقدار رس حدود 12 درصد است.

7-خاک لوم رسی ،شنی (sandy – clay – loam) :

در این خاک, رس آن 20تا 35 درصد ،سیلت آن حدود 28درصد و شن آن بیش از 45 درصد می باشد.

8- خاک لومی و رسی: (clam –loam)

دراین خاک مقدار رس آن بین 27 تا 40درصد ومقدار لوم آن در مرز 20 تا 45 درصد در نوسان است.

9-خاک لوم رسی، سیلتی : (silty – clam – loam)

دراین بافت، مقدار رس بین 27 تا 40 درصد و مقدار شن حدود 20درصد است.

10-خاک رسی و شنی: (sandy – clay)

دراین خاک ،مقدار رس و شن آن ، بیش از 35 الی 45 درصد است.


11- خاک رسی و سیلتی: (silty – clay)

مقدار رس و سیلت در این خاک بیش از 40 درصد است

12- خاک رسی :(clay)

در این خاک، رس، بیش از 40 درصد و مقدار شن و سیلت، به ترتیب کمتر از 45 و 40 درصد است. دانستن بافت خاک در کنترل و مدیریت آبیاری و کوددهی اهمیت بسیار داشته و هر مزرعه و یا گلخانه و باغ یکبار در طول دوره احداث برای مشخص شدن بافت خاک باید آزمون خاک داده تا بر آن اساس بتوانند مدیریت بهتری داشته و هزینه های خود را کاهش دهند.
همیار دشت آبرون 02188616460