ارزیابی حاصلخیزی خاک

ارزیابی حاصلخیزی خاک

ارزیابی حاصلخیزی خاک حاصلخیزی یک خاک تنها مربوط به اضافه کردن مقدار زیادی از کودهای شیمیایی و حیوانی در خاک نمی‌باشد. تعریف دقیق حاصلخیزی مربوط به داشتن همزمان توان فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ... ادامه مطلب