منگزینک پلاس

Mangazinc Plus منبع مناسبی از روی و منگنر می‌باشد که ضمن اصلاح کمبود، باعث ایجاد تعادل بین روی و منگنر در گیاه و در نتیجه راندمان بهتر در گیاهان خواهد شد. این محصول به صورت محلول پاشی و آبیاری قابل استفاده، در دامنه pH 4 تا 10 و شرایط سخت اقلیمی و محیطی پایدار بوده و به راحتی قابل استفاده و جذب توسط گیاهان می‌باشد.

دسته بندی ها
اسید آمینه: %۲/۵      Zn روی:            Mn منگنز:  
 کلاته کننده : اتانول آمین
  • دو برابر سایر اصلاح کننده های مشابه منگنز و روی در زمان کمبود در اختیار گیاه قرار می دهد.
  • به سرعت کمبود گیاه را برطرف و گیاه را به حالت نرمال باز میگرداند.
  • کلروز و زردی در برگ های جوان را برطرف می‌کند.
  • افزایش گلدهی و شکوفه دادن در درختان میوه.
  • افزایش قطر و طول میوه .

محصولات میزان مصرف زمان مصرف
سبزیجات و صیفی جات محلولپاشی: ۳-۴ سی سی در لیتر (پیشگیری)
محلولپاشی: ۵-۷ سی سی در لیتر (اصلاح کمبود)
کودآبیاری: ۸- ۱۵ لیتر در هکتار( پیشگیری)
کودآبیاری: ۸- ۱۵ لیتر در هکتار( اصلاح کمبود)
در شرایط نیاز و کمبود
درختان میوه و مرکبات محلولپاشی: ۳-۴ سی سی در لیتر (پیشگیری)
محلولپاشی: ۵-۷ سی سی در لیتر (اصلاح کمبود)
کودآبیاری: ۸- ۱۵ لیتر در هکتار( پیشگیری)
کودآبیاری: ۸- ۱۵ لیتر در هکتار( اصلاح کمبود)
در شرایط نیاز و کمبود
گل ها و گیاهان زینتی محلولپاشی: ۳-۴ سی سی در لیتر (پیشگیری)
محلولپاشی: ۵-۷ سی سی در لیتر (اصلاح کمبود)
کودآبیاری: ۸- ۱۵ لیتر در هکتار( پیشگیری)
کودآبیاری: ۸- ۱۵ لیتر در هکتار( اصلاح کمبود)
در شرایط نیاز و کمبود
  • دور از نور خورشید نگهداری و در زمان سایه استفاده شود
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • بعد از استفاده چندین بار ظرف سمپاش با آب شستشو شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون