لبیفول بور

Labifol Boro ترکیبی است حاوی عنصر بور که به وسیله اتانول آمین کمپلکس شده که سبب بهبود جذب و تسهیل انتقال این عنصر در داخل گیاه می‌گردد.

 

(B) بور: %۱۵       ۷/۵-۸ :pH         دانسیته: ۱/۳۶                                                

 

 

 

 عامل کمپلکس کننده : اتانول آمین

  • رفع سریع کمبود بور
  • موثر در متابولیسم اکسین ها، رشد مریستم انتهایی و تشکیل دانه گرده
  • قابلیت جذب بالا

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

آبیاری: ۲-۴ لیتر در هکتار
محلولپاشی: ۱-۲ سی سی در لیتر

در زمان مشاهده علائم

 کمبود و نیاز گیاه

درختان میوه و مرکبات

آبیاری: ۲-۴ لیتر در هکتار
محلولپاشی: ۱-۲ سی سی در لیتر

در زمان مشاهده علائم

 کمبود و نیاز گیاه

گل ها و گیاهان زینتی
و توت فرنگی
آبیاری: ۲/۵-۳/۵ کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: ۱/۵ – ۳ گرم در لیتر

در زمان مشاهده علائم

 کمبود و نیاز گیاه

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • قابلیت اختلاط با اکثر کودهای کشاورزی را دارا می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون