لبیکاژ

Labicuaje یک محصول فنی و تخصصی است که به طور خاص برای ترویج و تحریک گلدهی و تنظیم میوه در هر محصول، فرموله شده است، این محصول در شرایط محدود کننده و سخت نیز به گیاه برای افزایش گلدهی و نگهداری و کیفیت میوه کمک خواهد کرد و با وجود داشتن تعادل ویژه بین فسفر، بور، مولیبدن و عناصر محرک باعث افزایش مقدار گل، کیفیت گل و درمجموع میوه بیشتر می‌شود.

برندلبین
برچسبها,
دسته بندی ها
آنالیز
(N) نیتروژن کل : %۸/۵   (N) نیتروژن آمونیومی: %۸/۵         (B) بور:  %۳    (Zn) روی: %۲ 

(P2O5)فسفر قابل جذب: %۳۶  (Mn) منگنز: %۲         (Mo) مولیبدن: %۱  

 

 

  • افزایش کمی و کیفی میوه
  • جلوگیری و پایین آمدن میزان ریزش گل و میوه درختان
  • گلدهی و ساخت میوه
  • نزول ریزش جوانه و کاهش سال آوری
  • تحریک کننده گلدهی و تولید میوه در شرایط استرس

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

درختان میوه

کودآبیاری: ۱۰ کیلوگرم در هکتار
در سه تقسیط ( هر بار ۳-۴ گیلوگرم)
محلول پاشی:۲۰۰-۵۰۰ گرم در صد لیتر
هیدروپونیک: ۱۰-۳۰ گرم در لیتر

یک نوبت پس  از چیدن میوه
یک نوبت در هنگام تورم جوانه ها
یک نوبت تشکیل میوه به صورت فندقه

سبزیجات و صیفی جات

کودآبیاری: ۱۰ کیلوگرم در هکتار
در سه تقسیط ( هر بار ۳-۴ گیلوگرم)
محلول پاشی:۲۰۰-۵۰۰ گرم در صد لیتر
هیدروپونیک: ۱۰-۳۰ گرم در لیتر

۱۵ روز قبل از گلدهی
و ۱۵ روز بعد از به گل رفتن گیاه

  • با مواد حاوی سولفور، مس، منگنز و نیز محصولاتی که روغنی هستند ترکیب نشود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون