بمباردیر شوگر

Bombardier Sugar یک کود آلی نویـن با فرمولاسیـون منحصـر به فـرد است که بر پایه الگیوساکاریدها و آمینو اسیدها ساخته شده و باعث افزایش سنتز قند ساکارز در میوه و افزایش کیفیت محصول می شود. بر پایه تکنولوژی نوین استفاده شده در این محصول، با دو الی سه دوره استفاده درجه بریکس در میوه افزایش تضمینی خواهد داشت، بمباردیر شوگر با انواع کوفاکتورها، ویتامین ها، کوآنزیم ها، هورمون اکسین و همچنین مولکول های آنتی اکسیدان غنی شده است که منجر به افزایش آنتی اکسیدان ها در میوه و محصولات می‌گردد.

الیگوساکاریدها: %۳۷/۹۹       (N) نیتروژن کل: %۶/۸۱                

اسیدآمینه: %۱۲/۴۵                        نیتروژن ارگانیک: %۳/۲۸     

اسید فولویک: %۱۹/۶۵        (OM)مواد آلی: %۵۱/۰۹ 
  • افزایش درجه بریکس محصول
  • بهبود سایز و کیفیت محصول
  • افزایش میزان قند و شیرینی میوه
  • بهبود کیفیت و سرعت رسیدن میوه

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

کودآبیاری: ۲۰-۱۰ لیتر در هکتار
محلول پاشی: ۲-۴ سی سی در لیتر
هر ۷-۱۰ روز در زمان تشکیل میوه
تا رسیدن میوه

درختان میوه

کودآبیاری: ۲۰-۱۰ لیتر در هکتار
محلول پاشی: ۲-۴ سی سی در لیتر

۲۰ تا ۴۵ روز قبل از رسیدن محصول

انگور

کودآبیاری: ۲۰-۱۰ لیتر در هکتار
محلول پاشی: ۲-۴ سی سی در لیتر

۶ تا ۸ هفته قبل از برداشت محصول

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش سازگاری صورت پذیرد.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون