تاپ یوزینگ ۱۰-۵۲-۱۰ NPK

 Topusing NPK 10-52-10 کود کامل همراه با عناصر ریز مغذی است که به صورت کامل محلول در آب می‌باشد. این ترکیب فاقد کلر و سدیم است و برای مصرف در خاک های شور مناسب می‌باشد. این کود قابلیت استفاده به دو صورت آبیاری و محلول پاشی را دارا می‌باشد. و در تمامی مراحل رشد به خصوص رشد رویشی گیاه و به منظور توسعه ریشه کاربرد دارد.

(N) نیتروژن: %۱۰          (P)فسفر: %۵۲     (K) پتاسیم: %۱۰ 

TE  EDTA

  • حلالیت بالا و امکان جذب سریع
  • همراه با عناصر ریزمغذی مناسب برای تمام مراحل رشد گیاه

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

زراعی

آبیاری: ۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: ۲-۳ گرم بر لیتر
هر ۱۵ روز بعد ازشروع دوره رشد

گلخانه

آبیاری: ۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: ۲-۳ گرم بر لیتر
هر ۱۵ روز بعد ازشروع دوره رشد
باغی آبیاری: ۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: ۲-۳ گرم بر لیتر
هر ۲۱ روز بعد ازشروع دوره رشد
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون