آنتی سالت

Antisalt یک اصلاح کننده شوری با کیفیت بسیار مطلوب است که از کلسیم و پلی هیدروکسی کربوکسیلیک اسید تشکیل شده است.آنتی سالت ظرفیت تبادل کاتیونی بالایی را فراهم می کند و در محیط مرطوب خاک باعث تبادل و حرکت یون های سدیم و جایگزینی آن با کلسیم موجود در محصول می شود. این محصول باعث بهبود ساختمان خاک و خواص شیمیایی و بیولوژیک آن می گردد، بنابراین تبادل مواد غذایی ماکرو و میکرو در خاک به نحو بهتری صورت می گیرد. این ترکیب به طور کلی برای خاک های شور توصیه شده است.

  (CaO) کلسیم : %۱۰  پپلی هیدروکسی کربوکسیلیک اسید: %۲۰ ۵-۳ :pH

 

 

  • کاهش شوری خاک با حذف یون سدیم در محیط ریشه
  • افزایش ظرفیت تبادلی خاک و یون کلسیم در محیط ریشه
  • بهبود ساختمان خاک
  • افزایش و بهبود جذب عناصر غذایی توسط گیاه
محصولات میزان مصرف زمان مصرف
خاک های شور-قلیایی آبیاری

۷۰-۴۰ لیتر در هکتار

(طی۳ تا ۵ دور آبیاری مصرف شود)

خاک های شور بافت شنی آبیاری ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار
بافت سیلتی آبیاری ۲۰-۱۵ لیتر در هکتار
بافت رسی آبیاری ۲۵-۲۰ لیتر در هکتار
اصلاح آب های شور آبیاری ۷۵-۱۵ سی سی در هر مترمکعب آب آبیاری
اصلاح آب جهت محلول پاشی با آب های شور محلول پاشی با آب شور ۳-۱ سی سی در لیتر

 

 

 

  • از اختلاط این محصول با فسفر، مس، ترکیبات گوگردی، روغن های معدنی و ترکیبات قلیایی و اسیدی قوی اجتناب شود.
  • در دمای بالا و محیطی که گیاهان تحت تنش آبی هستند استفاده نشود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • بعد از استفاده چندین بار ظرف سمپاش با آب شستشو شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۸۰۳۱۵۲۹
همیار دشت آبرون