لبیکاژ

Labicuaje یک محصول فنی و تخصصی است که به طور خاص برای ترویج و تحریک گلدهی و تنظیم میوه در هر محصول، فرموله شده است، این محصول در شرایط محدود کننده و سخت نیز به گیاه برای افزایش گلدهی و نگهداری و کیفیت میوه کمک خواهد کرد و با وجود داشتن تعادل ویژه بین فسفر، بور، مولیبدن و عناصر محرک باعث افزایش مقدار گل، کیفیت گل و درمجموع میوه بیشتر می‌شود.

آنالیز
8/5%  نیتروژن کل (N)      8/5%  نیتروژن آمونیومی (N)          3%  بور (B)    2% روی(Zn

36%  فسفر قابل جذب (P2O5)    2%  منگنز (Mn)          1% مولیبدن (Mo)  

 

 

  • افزایش کمی و کیفی میوه
  • جلوگیری و پایین آمدن میزان ریزش گل و میوه درختان
  • گلدهی و ساخت میوه
  • نزول ریزش جوانه و کاهش سال آوری
  • تحریک کننده گلدهی و تولید میوه در شرایط استرس

 

سبزیجات و صیفی جات کودآبیاری: 10 کیلوگرم در هکتار
در سه تقسیط ( هر بار 3-4 گیلوگرم)
محلول پاشی:200-500 گرم در صد لیتر
هیدروپونیک: 10-30 گرم در لیتر
15 روز قبل از گلدهی
و 15 روز بعد از به گل رفتن گیاه
محصولات میزان مصرف زمان مصرف
درختان میوه کودآبیاری: 10 کیلوگرم در هکتار
در سه تقسیط ( هر بار 3-4 گیلوگرم)
محلول پاشی:200-500 گرم در صد لیتر
هیدروپونیک: 10-30 گرم در لیتر
یک نوبت پس  از چیدن میوه
یک نوبت در هنگام تورم جوانه ها
یک نوبت تشکیل میوه به صورت فندقه
  • با مواد حاوی سولفور، مس، منگنز و نیز محصولاتی که روغنی هستند ترکیب نشود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.