کلات آهن نوتریکول پرمیوم

Nutrikel Premium کود محلول و گرانوله با کمپلکس کننده EDDHA در تمام شرایط کلروز ناشی از کمبود آهن قابل استفاده بوده و به خاطر نوع عامل کمپلکس کننده در شرایط خاک های آهکی و قلیایی بسیار کارآمد است و توسط گیاه به طور کامل جذب می‌گردد.

Ortho-Ortho: 4/8%     pH 7-9      آهن ( Fe-EDTA)  6%

 

        
  • در دامنه pH ، 4 تا 12 در خاک پایدار مانده و توسط گیاه قابل جذب می باشد.
  • حداکثر راندمان جذب آهن و جذب صد در صدی در هر شرایط خاکی
  • اصلاح و پیشگیری از کمبود آهن

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

باغی

کود آبیاری:1/5-2  کیلوگرم در هکتار
30-100گرم به ازای هر درخت

در شرایط نیاز و کمبود

زراعی

کود آبیاری: 2/5-3کیلوگرم در هکتار

در شرایط نیاز و کمبود

هیدروپونیک

300 گرم در هکتار
(250 -300 گرم در هزار لیتر آب)

در شرایط نیاز و کمبود

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش و تست سازگاری انجام شود.