میکروپلاس لبین

Labin Microplus ترکیبی از عناصر کم مصرف مورد نیاز برای گیاه می باشد که این عناصر را به فرم قابل جذب در دسترس گیاه قرار می دهد و قابلیت مصرف به صورت آبیاری و محلول پاشی را دارا است. در این ترکیب تعادل عناصر کم مصرف برای گیاهانی مانند سبزیجات، گیاهان زینتی و درختان میوه در نظر گرفته شده است.

منگنز (Mn) 4%    روی (Zn) 0/7%   آهن ( Fe-EDTA)  5/25% مولیبدن (Mo) 0/2%  بور(B)0/7%      pH:10     مس(Cu) 0/3%
  • تامین طیف وسیعی از عناصر کم
  • مصرف قابلیت جذب در دامنه pH اسیدی تا قلیایی 

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

آبیاری:2/5-3/5  کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: 1/5 – 3 گرم در لیتر

در زمان مشاهده علائم

 کمبود و نیاز گیاه

درختان میوه و مرکبات

آبیاری:2/5-3/5  کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: 1/5 – 3 گرم در لیتر

در زمان مشاهده علائم

 کمبود و نیاز گیاه

گل ها و گیاهان زینتی آبیاری:2/5-3/5  کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: 1/5 – 3 گرم در لیتر

در زمان مشاهده علائم

 کمبود و نیاز گیاه

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • قابلیت اختلاط با اکثر کودهای کشاورزی را دارا می باشد.