میکرومیکس

 Micromix حاوی عناصر ریز مغذی محلول در آب است که باعث پیشگیری و اصلاح کمبودهای گیاهان می شود، این محصول سازگاری مناسبی با بقیه کودها داشته و به صورت محلول پاشی و آبیاری قابل مصرف می باشد. اثربخشی این محصول در هر دو روش استفاده به صورت آبیاری و محلول پاشی زیاد بوده و به جهت داشتن عوامل کلاته کننده مناسب، جذب مطلوبی دارد که تاثیرات آن به سرعت در گیاه قابل مشاهده خواهد بود.

روی (Zn)  1/10%       منگنز (Mn4/80%       آهن ( Fe-EDTA13/3%

   مولیبدن (Mo0/22%                 بور (B0/10%                   مس (Cu0/79%

  • رفع کمبود عناصر ریز مغذی گیاه به طور کامل
  • درصد آهن بالا و حاوی بور و مولیبدن
  • حلال در آب و قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کودها

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

آبیاری:5/2 -5/3 کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی: 2-3 گرم در لیتر

در شرایط نیاز و کمبود

درختان میوه و مرکبات

آبیاری:5/2 -5/3 کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی: 2-3 گرم در لیتر

در شرایط نیاز و کمبود

گل ها و گیاهان زینتی

آبیاری:5/2 -5/3 کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی: 2-3 گرم در لیتر

در شرایط نیاز و کمبود

  • با تمامی کودها و سموم قابل اختلاط می‌باشد.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • بعد از استفاده چندین بار ظرف سمپاش با آب شستشو شود.