تاپ یوزینگ 20-20-20 NPK

   Topusing NPK 20-20-20 کود کامل همراه با عناصر ریز مغذی است که به صورت کامل محلول در آب می‌باشد. این ترکیب فاقد کلر و سدیم است و برای مصرف در خاک های شور مناسب می‌باشد. این کود قابلیت استفاده به دو صورت آبیاری و محلول پاشی را دارا می‌باشد و در تمامی مراحل رشد به خصوص رشد رویشی گیاه کاربرد دارد.

20%    نیتروژن (N)            20% فسفر(P)       %20 پتاسیم(K)

TE  EDTA

  • حلالیت بالا و امکان جذب سریع
  • همراه با عناصر ریزمغذی مناسب برای تمام مراحل رشد گیاه

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

زراعی

آبیاری: 10-15 کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: 2-3 گرم بر لیتر
هر 15 روز بعد ازشروع دوره رشد

گلخانه

آبیاری: 10-15 کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: 2-3 گرم بر لیتر
هر 15 روز بعد ازشروع دوره رشد
باغی آبیاری: 10-15 کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی: 2-3 گرم بر لیتر
هر 15 روز بعد ازشروع دوره رشد
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.