بمباردیر

 Bombardier نسل جدیدی از کودهای محرک رشد می باشد، این فرآورده با افزایش و کنترل محیط باکتریایی ریشه و همچنین با فراهم کردن مواد آلی، آنزیم ها، ویتامین های مفید، کوآنزیم ها و هورمون های رشد نظیر اکسین و آنتی اکسیدان ها باعث بهبود عملکرد و کیفیت محصولات از جهت میزان قند و اندازه میوه و رنگ می‎ شود. بمباردیر با در برداشتن این مواد، با توسعه سبزینگی، گیاهان را در شرایط نامطلوب و استرس سریعاً به حالت متعادل باز می‎گرداند. این محصول عملکردی دوگانه داشته و علاوه بر تاثیرات مثبت و محرک در رشد گیـاه، با داشتن مقدار زیادی مواد آلی ساختار خاک را نیز اصلاح می نماید. بمباردیر در کشت ارگانیک قابل استفاده می باشد.

15/4% اسید آمینه‌های آزاد              %8/83 نیتروژن کل(N)  
0/55% فسفر (P2O5             24/72% اسید فولویک   

59/43% موادآلی (OM)              6/2% پلی‌ ساکاریدها   

6-7/5%:pH            
 
  • محرک رشد گیاه
  • مقاوم کردن گیاه در برابر استرس و تنش های محیطی
  • بهبود سایز و کیفیت میوه
  • مجموعه ای عالی از تمام عناصر و فاکتورهای مورد نیاز گیاه
  • بهبود تخلخل و ساختمان خاک

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

کودآبیاری: 5-10 لیتر در هکتار
محلول پاشی: 2-3 سی سی در لیتر
4 تا 6 بار از آغاز رسیدن محصول  

درختان میوه

کودآبیاری: 5-10 لیتر در هکتار
محلول پاشی: 2-3 سی سی در لیتر

دو مرتبه در آغاز گلدهی و
2مرتبه در مرحله رسیدن میوه

گل ها و گیاهان زینتی

کودآبیاری: 5-10 لیتر در هکتار
محلول پاشی: 2-3 سی سی در لیتر

در آغاز رشد زایشی

در زمان تنش و استرس

20 لیتر در هکتار

هر 7 تا 15 روز تا برطرف شدن تنش
  • با موادی که حاوی گوگرد و مس هستن و اسیدیته قلیایی دارند ترکیب نشود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.