آمیفورت

آمیفورت AMIFORT با داشتن 26 درصد اسیدآمینه آزاد یکی از کودهای محرک رشد و ارگانیک به شمار می‌رود، ترکیب این کود به صورت ارگانیک از هیدرولیز دوگانه آنزیمی تشکیل شده و حاوی انواع کوفاکتورها، ویتامین‌ها، آنزیم‌ها، هورمون اکسین و مولکول‌های آنتی اکسیدان می‌باشد که باعث افزایش رشد و درصد آنتی اکسیدان در محصولات می‌شود. آمیفورت برای بهتر رسیدن میوه، غلبه گیاه بر شرایط استرس، رشد سبزینگی، افزایش سایز و کیفیت میوه و همچنین بهبود ساختار خاک می‌تواند به بهترین وجه موثر باشد.

برچسبها
دسته بندی ها
5%    نیتروژن (N)            26%  اسید آمینه های آزاد        %27/8 مواد آلی (OM) 

  

  • افزایش رشد سبزینگی
  • مقاوم کردن گیاه به شرایط استرس
  • افزایش سایز و کیفیت میوه
  • اثر کمپلکس کنندگی بر عناصر غیر قابل جذب توسط گیاه و کمک به جذب
  • این عناصر از خاک
  • بهبود ساختار خاک و تنفس ریشه
  • قابلیت اختلاط با اکثر آفت کش ها را دارد.

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

آبیاری سطحی : 2/5 تا 10 لیتر در هکتار
محلول پاشی: 2 تا 4 سی سی در لیتر

هر 15 روز از شروع رشد رویشی
تا آخر دوره محصولدهی

درختان میوه

آبیاری سطحی : 5 تا 15 لیتر در هکتار
محلول پاشی: 2 تا 4 سی سی در لیتر

 قبل از شکوفه دهی، زمان ریختن گلبرگ ها،
ابتدای شکل گیری و در طول تشکیل میوه

گل ها و گیاهان زینتی

آبیاری سطحی : 2/5 تا 10 لیتر در هکتار
هیدروپونیک: 10لیتر در متر مکعب آب

استفاده هر هفته و به طور عمده
در زمان تشکیل غنچه گل

غلات

آبیاری سطحی : 2/5 تا 10 لیتر در هکتار
محلول پاشی: 2 تا 4 سی سی در لیتر

پس از جوانه زدن تا پایان دوره
هر 15 روز یکبار

زیتون و انگور

آبیاری سطحی : 5 تا 15 لیتر در هکتار
محلول پاشی: 2تا 4 سی سی در لیتر

در ابتدای رشد رویشی، در طول رشد میوه،
زمان تغییر رنگ میوه

  •  قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.
  • بعد از استفاده چندین بار ظرف سمپاش با آب شستشو شود.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
021-88031529
همیار دشت آبرون