آمیفورت مکس

Amifort Max یک محرک زیستی ارگانیک است که با ال آمینو اسیدهای حاصل از تخمیر و هیدرولیز باکتری ها، فرموله شده است. این محصول با درصد آمینو اسید بالا (70%) رشد گیاه، رشد ریشه، سایز میوه، رسیدن یکنواخت میوه را افزایش می دهد و همچنین میتوان از آن به عنوان سلاحی در برابر تنش های محیطی و فرسودگی خاک برای بازیابی فعالیت میکروبی ریشه استفاده کرد.

14%    نیتروژن کل(N)       70%  اسید آمینه های آزاد        %7 پتاسیم (K2O)      14% نیتروژن آلی (N)     
  • حاوی 70 درصد اسیدآمینه آزاد مفید رشد گیاه
  • همگن سازی رسیدن میوه
  • بهبود سایز و کیفیت و زودرسی میوه
  • بهبود روند گرده افشانی و بارور سازی گیاه
  • بازیابی صد در صد رشد رویشی پس از دوره استرس

 

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

سبزیجات و صیفی جات

کودآبیاری: 3 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی: 0/50 گرم در لیتر

4 تا 8 بار از آغاز رسیدن محصول

درختان میوه

کودآبیاری: 3 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی: 0/50 گرم در لیتر

قبل از گلدهی، شکل گیری میوه
در طول تکمیل میوه، هر 5 روز یکبار

گل ها و گیاهان زینتی

کودآبیاری: 3 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی: 0/75 گرم در لیتر

در آغاز رشد زایشی هر 15 روز یکبار

  • با موادی که حاوی گوگرد و مس هستند و اسیدیته قلیایی دارند ترکیب نشود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.