خرما کود می خواهد؟

مصاحبه با جناب مهندس پورکهواز، کارشناس کشاورزی خرما عمدتا در مناطق جنوبی کشور کشت می‌شود که به دلیل کاهش رطوبت در قسمت سطحی و نیز آهکی بودن خاک، با مشکل جذب عناصر غذایی روبرو است. بنابراین میتوان از کودهایی که در فیلم مشاهده میشود، استفاده کرد.