ارزیابی حاصلخیزی خاک

حاصلخیزی یک خاک تنها مربوط به اضافه کردن مقدار زیادی از کودهای شیمیایی و حیوانی در خاک نمی‌باشد.

تعریف دقیق حاصلخیزی مربوط به داشتن همزمان توان فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک هست، که توانایی و استعداد ذاتی خاک را در عرضه متناسب و متعادل عناصر غذایی جهت رسیدن به عملکرد مطلوب نشان می‌دهد و غلبه تنها یک مورد، به ضعف موارد دیگر منتهی می‌شود.

بنابراین با انجام آزمایشات خاک درست و اصولی در اصلاح و تعدیل حاصلخیزی خاک کوشا باشیم.

 آنالیز خاک چیست ؟ 

در آزمایشگاه خاکشناسی پارامترهایی که در ارتباط با شیمی خاک و حاصلخیزی مورد بررسی قرار میگیرد، عبارتند از :

1- اندازه گیری میزان اسیدیته و شوری ( هدایت الکتریکی)

2- مقدار مواد مغذی مورد نیاز گیاهان شامل : ازت، فسفر ، پتاسیم ، آهن ، مس ، روی و منگنز،بور

3- میزان آهک خاک

4- میزان مواد آلی خاک

5- درصد رطوبت موجود در خاک

6- تعیین بافت خاک

و در نهایت مشکلات و محدودیت‌های خاک مربوطه تعیین و توصیه کودی انجام می‌شود.