loading

معایب سوزاندن بقایای گیاهی

معایب سوزاندن بقایای گیاهی باعث آلودگی هوا، افزایش میزان گرد و غبار و بیماری های تنفسی در انسان‌ها می‌شود.

آتش زدن بقایا باعث گرم شدن هوا و افزایش گازهای گلخانه ­ای می شود.🌿با این عمل محیط زیست تخریب شده و توازن بین محیط زیست و اکوسیستم از بین می رود و هم چنین برخی از گونه های جانوری و گیاهی مفید از بین می‌رود.

معایب سوزاندن بقایای گیاهی

در اثر گرمای ایجاد شده توسط سوزاندن بقایای گیاهی

خاک سخت شده و سله می‌بندد. سله بستن روی خاک مانع از جوانه زنی درست بذور و استقرار مطلوب بوته‌ها در خاک می‌شود. همچنین به دلیل سفتی خاک ریشه نمی‌تواند به خوبی گسترش یابد.

در اثر  آتش زدن بقایا فشردگی خاک افزایش می یابد و باعث کاهش مواد آلی و رطوبت در دسترس گیاه می شود.

میکروارگانیسم های مفید خاک با گرمای حاصل از سوزاندن بقایای گیاهی از بین می‌روند.

با سوختن کاه و کلش و بقایای گیاهان سطح خاک لخت شده و در معرض فرسایش قرار می‌گیرد.

کاهش جذب عناصر غذایی موجود در خاک توسط ریشه🌿کاهش ظرفیت نگه داری آب در خاک و کاهش نفوذ پذیری خاکعدم علوفه برای دام‌های منطقه.

همیار دشت آبرون 02188616460