loading

عوامل ایجاد ورس یا خوابیدگی درغلات

عوامل ایجاد ورس یا خوابیدگی درغلات

زیاد بودن ازت در خاک

در صورتی که مقدار ازت در زمین هایی که گندم یا جو کاشته شده بیش از اندازه باشد ، موجب  ورس خواهد شد.

عدم تعادل بین کربن و ازت :


(معمولاٌ ۹۸ درصد وزن گیاه را کربن و ازت تشکیل می‌دهد). ازت در ساختمان گیاه به صورت اسید آمینه و پروتئین و کربن در ساختمان تمام قسمت‌های گیاه به ویژه گلوسیدها شرکت دارند. زمانی که جذب کربن سریع تر انجام شده و ازت کمتر جذب گردد و یا عکس این حالت اتفاق افتد، چون نسبت بین کربن و ازت و یا گلوسیدها و پروتیدها به هم می خورد ، گیاه ورس خواهد نمود.

عوامل ایجاد ورس یا خوابیدگی درغلات

تراکم بیش از اندازه نبات (کشت بذر بیش از اندازه )

هر گاه تراکم نباتات در واحد سطح بیش از اندازه معین باشد‌، به علت عدم سرعت رشد ساقه، ورس کولینر بوجود می آید.

باران شدید:

در مناطقی که باران خیلی شدید و به صورت رگبار می بارد به خصوص در زمانی که گل آذین (سنبله ) و دانه‌ها تولید شده و شروع به رشد نموده باشند، ورس ایجاد خواهد شد.

باد شدید

باد شدید در مرحله گل کردن و در ابتدای مرحله بزرگ شدن دانه‌ها موجب ورس ریشه می‌گردد .

هر گاه باد و باران شدید، توام باشند اثر آن‌ها در ایجاد ورس گندم شدیدتر خواهدبود.

آبیاری مزرعه بلافاصله بعد از بارندگی

در بعضی از ارقام به خصوص نژادهای پا بلند ورس بوجود می‌آورد.

هر گاه در اثر کمبود رطوبت ، نور ، جذب مواد غذایی ، سفتی خاک ، پوکی خاک و سایر عوامل نسبت ساقه و ریشه به هم خورده و عدم تعادل بین آن‌ها بوجود آید در نتیجه ورس ایجاد خواهد شد.

کمبود نور :

در صورتی که نور کافی به اندام‌های گیاه نرسد ، به علت آن‌که اندام‌های خشبی در گیاه به طور کامل تشکیل نمی‌گردد ، ورس به‌وجود می‌آید.

وجود ابر در مدت زمان طولانی در آسمان در طول دوره رشد گیاه نه تنها در ایجاد ورس موثر می‌باشد ، بلکه دوره رشد و زمان رسیدن محصول را طولانی خواهد نمود.

▪️کشت ارقام پا بلند به‌خصوص درخاک های پوک و عمیق

پوکی خاک:

در این خاک‌ها به علت آن‌که ثبات استحکام کافی ندارد به ایجاد ورس کمک زیادی خواهد شد.

شیوع بعضی از بیماری های گیاهی بخصوص بیماری pietin یا پاخوره غلات (Gercosporella herpotrichoides) این بیماری به طوقه گیاه حمله نموده وبه علت از بین رفتن استقامت طوقه ، ورس ایجاد می‌شود.

💢برای جلوگیری از ورس غلات باید نسبت به مسائل زیر توجه گردد:

▪️کشت بذر به اندازه کافی بوده و تراکم بوته ها در واحد سطح مناسب باشد.

▪️مصرف کود ازته در حد معین و مورد نیاز گندم باشد (بادر نظر گرفتن نوع نبات قبلی در تناوب و رقم گندمی که کاشته شده)

▪️انتخاب ارقام مقاوم به ورس

▪️عدم انتخاب ارقام پا بلند و حساس به ورس در مناطقی که باد و باران شدید است.

▪️انتخاب ارقامی که دارای ساقه قطور و خشبی باشند (قطر ساقه آن‌ها زیاد باشد).

همیار دشت آبرون 02188616460