loading

سفید بالک گلخانه

سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum  از آفات مهم محصولات گلخانه­ای نظیر انواع سبزیجات و گیاهان زینتی در ایران و دنیا می باشد که خسارت اقتصادی قابل توجهی، هم از راه تغذیه مستقیم از شیره گیاهی و هم از راه انتقال ویروس­های گیاهی، باعث می شود .پلی فاژ بودن، چرخه زندگی کوتاه و باروری زیاد، این آفت را در زمره حشرات مستعد بروز مقاومت به حشره­کش ها قرار داده است.

چرخه زندگی سفید بالک گلخانه

سیکل زندگى سفید بالک گلخانه تابع دماى محیط اسـت و بـه طـور معمـول هـر ۱۹ تـا ۲۵ روز یـک نسل ایجـاد مى کند . سفید بالک گلخانه داراى چهـار مرحلـه پورگى اسـت و مرحله چهارم پورگى در واقع مرحله شفیرگى است. بـه لارو اینها Crawlers مى گویند. افراد کامل و پوره های سفید بالک گلخانه عموما در سـطح زیریـن برگها یافـت می‌شوند. سفید بالک گلخانه تخمها را در زیـر برگها و در دستجات معمـولا کروى شـکل قرار میدهد. هـر دسـته تخم حاوى ۱۵-۵ عـدد تخـم می باشد .هر حشره مـاده روزانه بـه طـور متوسط ۷-۵ عـدد و در طـول عمر خـود نیـز ۱۵۰-۱۰۰ عـدد تخم تولید مى کند. طـول دوره تخم گذارى ۴-۳ روز می باشد. مرحلـه جنینى در شرایط عادى گلخانه در ۲-۱ هفته بـه اتمام می‌‌رسد. طول این مرحله بسته بـه دماى محیط متغییر اسـت. بسـته بـه شـرایط مختلف در سال ۱۲-۴ نسل تولید مى‌کند.

سفید بالک گلخانه

خسارت

سفید بالک گلخانه با تغذیه از شیره گیاهی میزبان سبب ضعیف شدن بوته ها شده و باترشح عسلک نیـز باعـث جلب گرد و خاک می شود و هم چنین در روى عسلک ترشح شده قارچ هاى ساپروفیت رشـد کرده و گیاهان بـه رنگ قهوه اى روشن در مى آیند. سفید بالک گلخانه ناقلبیش از ۱۹ عـدد عامل بیماری زای گیاهـی اسـت. تغذیه پـوره ها بسیار شدیدتر از حشره کاملمى باشد. محصـول‌دهى کاهش مى یابد و حتى در صورت محصول دهى نیز کیفیت میوه ها نامرغوب مى گردد. در صورت عدم کنترل این حشره امکان دارد گیاهان کاملا خشک شـوند.

مدیریت تلفیقى آفت

 الف‌) کنترل زراعى

  • کاشت نهال یا نشاء بدون آلودگى
  • از بین بردن علف هاى هرز داخل گلخانه
  • بازرسى دقیق گلخانه و ضدعفونى آن پس از برداشت محصول و قبل از کاشت مجدد

ب )کنترل غیرشیمیایی:

  • اسـتفاده از تله های چسبناک زرد رنـگ:
    این تله ها را به تعداد مناسب (هر بیست متـر مربـع یک عدد) در ارتفاع شاخ و برگ گیاه نصب کنید. تکان دادن گیاهان سبب پـرواز سفید بالک گلخانه و به دام افتادن بیشتر آنها می‌شود. این صفحات را مرتبا تمیز یا تعویض کنید تا قدرت چسبندگی آنها کم نشود.

ج )کنترل شیمیایی:

در گلخانه هایى که انبوهى جمعیت زیاد باشد براى حفـظ محصول بـه ناچار بایستى اقدام بـه کنترل شیمیایى نمـود. چون گلخانه ها محل هاى سرپوشیده و محفوظى هسـتند، لذا سم پاشى در آنها بایستى توسط کارشناسان مربوطه با انتخاب حشره کشهاى مناسـب انجـام پذیرد.

همیار دشت آبرون 02188616460