loading

تغذیه بعد از برداشت

تغذیه بعد از برداشت را در این پادکست مورد بررسی قرار میدهیم.مدیریت تغذیه گیاه در عملکرد نهایی محصول اهمیت زیادی دارد اما باید به این نکته توجه داشت تغذیه باید به گونه ای باشدکهعناصر موردنیاز گیاه در زمانمناسب و به شکل صحیح وبا دقت به نتایج آنالیز گیاه آبو خاک در اختیار گیاه قرار بگیرد.برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد ما به شما این است که تا آخر این پادکست را گوش کنید.

همیار دشت آبرون 02188616460