loading

آنزیم‌های خاک

آنزیم‌های خاک نقش مهمی در کاتالیز واکنش‌های مورد نیاز برای تجزیه مواد آلی و چرخه‌های غذایی، تشکیل ماده آلی و ساختمان خاک ایفا می‌کنند. 

تغییرات در آنزیم‌ها

آنزیم‌های خاک

می‌تواند دسترسی گیاهان را به مواد غذایی برای جذب تغییر دهد.خاک یک اکوسیستم بسیار پیچیده می‌باشد و میکروارگانیسم‌های ساکن در آن به عنوان جزء زنده خاک محسوب می‌شوند.مطالعه تنوع میکروبی خاک، برای درک بهتر ارتباط بین تنوع و ساختار جامعه میکروبی و عملکرد خاک بسیار حائز اهمیت است.آنزیم‌های خاک

به طور کلی تصور بر این است که جمعیت متنوع‌تر، در مقابل تنش انعطاف‌پذیر بوده و قادر به سازگاری با تغییرات محیطی می‌باشند.گروهی از آنزیم‌های خاک مانند دهیدروژناز و کاتالاز برای سنجش سطح فعالیت میکروبی درون سلولی بکار می‌روند. گروه دیگر آنزیم‌ها مانند فسفاتاز، اوره آز و … نشان دهنده فعالیت برون سلولی در خاک هستند.

همیار دشت آبرون 02188616460