ضرورت کودهای کامل

ضرورت کودهای کامل

N.P.K کودهای کامل شامل عناصر غذایی ضروری مورد نیاز گیاهان مانند نیتروژن ، فسفر، و پتاسم ، با نسبت مختلف که میتوانند برای هر نوع گیاه در شرایط مختلف استفاده شود . توضیحات ... ادامه مطلب