زمان مناسب کاربرد کلسیم

زمان مناسب کاربرد کلسیم

زمان مناسب کاربرد کلسیم در هلو، شلیل و زردآلو دو تا سه ماه قبل از برداشت، ۶ مرحله محلولپاشی کلسیم هر دو هفته یک بار توصیه می‌شود. در سیب ٧ الی ٨ مرحله ... ادامه مطلب