پتاسیم سیلیکات

Potassium Silicate تاپ یوزینگ کود مایع محلول در آب می‌باشد که به صورت کامل برای گیاه قابل جذب است، این ترکیب علاوه بر تامین پتاسیم و سیلیکات مورد نیاز گیاه، سبب افزایش مقاومت گیاه نسبت به شرایط نامساعد محیطی، آفات و بیماری ها و عوامل نامطلوب زیستی می ‌گردد. همچنین باعث افزایش کارایی سموم می‌شود.

26%   سیلیسیم(SiO2)        19/5%  پتاسیم (K2O)         دانسیته: 1/55

 

  • افزایش استحکام دیواره سلولی
  • بهبود گرده افشانی و افزایش باروری گرده
  • افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماری ها و شرایط نامساعد محیطی
  • افزایش کارایی و کاهش مصرف سموم

محصولات

میزان مصرف

زمان مصرف

مرکبات، پسته درختان میوه

محلولپاشی: 2-1 سی سی در لیتر آبیاری: 200 میلی لیتر در 1000 لیتر آبپس از باز شدن جوانه های برگی، بعد از ریزش شکوفه ها و هنگام رشد میوه ها
محصولات زراعیمحلولپاشی: 1/5-1 سی سی در لیتر آبیاری: 200 میلی لیتر در 1000 لیتر آب

در مرحله 6 برگی تا زمان پر شدن دانه

 

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.