روش تقویتی عالی برای ریشه کاهو

 

از محصولات کیمتیک جهت افزایش بهروری در کاهو فوق‌العاد است. مرحله اول از محصولات بنام ریژو برای تکامل ریشه استفاده می‌شود و در مرحله دوم از محصولی بنام بمباردیر جهت افزایش مقاومت کاهو استفاده می‌شود.