N.P.K کودهای کامل شامل عناصر غذایی ضروری مورد نیاز گیاهان مانند نیتروژن ، فسفر، و پتاسم ، با نسبت مختلف که میتوانند برای هر نوع گیاه در شرایط مختلف استفاده شود . توضیحات کاملتر را میتوانید در فیلم مشاهده کنید .