هر زردی در درخت کمبود آهن است 

 

زردشدن درختان وگیاه میتواند بدلیل آفت و یا کمبود عناصر دیگر هم باشد.کمبود آهن تنها یکی از دلایل زرد شدن برگها است.

کمبود آهن تنها یکی از دلایل زرد شدن برگ‌ها است.

آب باید بره پای درخت

برخورد آب با تنه و پای درخت باعث ایجادبیماری قارچی ‌می‌شود. بهترین ‌محل‌ جهت آبیاری یک سوم پایانی سایه انداز هر درخت است.

هرچه آب بیشتر درخت سرحال تر

آبیاری باید به اندازه ومتناسب باشدچراکه آبیاری زیاد باعث خفگی ریشه‌ها و قارچ زدگی وفقیرشدن خاک از موادغذایی می‌شود.

کودفقط کود حیوانی

️ کود حیوانی بیشتر یک اصلاح کننده خاک است و میزان کمی از نیاز تغذیه ای گیاهرا تامین میکند واصلانمیتواندتغذیه کامل برای ریشه فراهم کند.

محلول پاشی برای تغذیه کافیه!

محلول پاشی فقط باعث رفع کمبود کوتاه مدت مواد غذایی در درختان میشود واثرماندگار و طولانی ندارد.

کود برای چالکودفقط اوره باگوگرد

باتوجه به اینکه در دوره خواب ریشه درختان فعال است باید تمام موادغذایی لازم رادراختیارریشه درخت وگیاهان بگذاریم نه فقط گوگرد واوره. تاجوانه زنی قوی در بهار صورت بگیرد.