مصاحبه با آقای مهندس شهبازنژاد

  • برای حفاظت از خاک حتما از نهاده‌های با کیفیت استفاده کنید.
  • چالکود یک روش بسیار موثر و ساده برای کود دهی درختان میوه در سراسر جهان محسوب می‌شود.
  • چالکود را در عمق 30 تا 50 سانتیمتر خاک و به اندازه 20 تا 30 سانتیمتر قرار دهید.