برنامه تغذیه کاهو:

 • قبل از کاشت:

  ریتاردو

 • بعد از کاشت:

  آبیاری: ریژو و سوپر هیومیکو یا هیومات پتاسیم

 • هفته اول
  آبیاری: فسفر بالا لبین یا تاپ یوزینگ و محول پاشی آمیفورت مکس یا بیوالجاکس یا بمباردیر
 • هفته دوم و سوم:
  آبیاری: میکروپلاس یا میکرومیکس و سوپر هیومیکو یا هیومات پتاسیم، سه بیست لبین یا تاپ یوزینگ
 • هفته چهارم:
  آبیاری: سولفات منیزیم و میکرومیکس یا میکروپلاس، پتاس بالا لبین یا تاپ یوزینگ
 • هفته پنجم:
  سوپر هیومیکو یا هیومات پتاسیم و بیوفولویک اسید ومحلول پاشی لبیکاژ و نیترات کلسیم