توت فرنگی

توت فرنگی

مدیریت تغذیه ای توت فرنگی:

عوامل متعددی بر رشد و نمو گیاه تاثیر می گذارند. رطوبت، تهویه، درجه حرارت و نور مناسب، تعادل تغذیه ای، محیط مناسب رشد ریشه و عدم وجود مواد مضر، آفات و بیماریها از جمله عوامل مهم و موثر بر سلامتی تولیدات گیاهی می باشند. هر یک از این عوامل می توانند عامل محدود کننده رشد و عملکرد باشند. بر اساس قانون حداقل (Libieng) اگر تمامی عناصر ضروری به از یک عنصر در اختیار گیاه باشد، عملکرد محصول تابع آن عنصری خواهد بود که در حداقل است

شکل ۱۹- قانون بازده نزولی در مقایسه با بشکه آب (Tandon وLaegreid; ۱۹۹۶ Kimmo، ۱۹۹۹).

توت فرنگی در محدوده وسیعی از انواع خاکهای شنی تا لومی و سنگریزه دار بطور مطلوبی قادر به رشد و نمو است. علاوه بر میزان قابل جذب عناصر، عوامل فیزیکوشیمیایی خاک از قبیل میزان آهک، واکنش خاک (pH)، هدایت الکتریکی (EC) و بافت خاک بر تولید و کیفیت میوه توت فرنگی موثر است. وجود مقادیر زیاد کربنات کلسیم به دلیل کاهش قابلیت جذب عناصر غذایی نظیر فسفر و عناصر کم مصرف (روی آهن، منگنز و مس

بر رشد توت فرنگی بطور غیر مستقیم موثر است (۱۳).

توت فرنگی به pH خاک مقاوم بوده ولیکن بهترین pH خاک برای رشد بهینه pH ۵/۵ – ۷/۵ است و حلالیت بسیاری از عناصر از جمله فسفر، آهن، روی، مس و منگنز در این دامنه از pH حداکثر است. با افزایش pH علائم کمبود آهن و زردی در توت فرنگی به وضوح قابل مشاهده است. پتاسیم در pH بالاتر از

۷/۵ کمترین حلالیت را داشته و قابلیت جذب ازت نیز در pH

به حداکثر می رسد. زمانیکه توت فرنگی در یک خاک حاصلخیز با ماده آلی زیاد و زهکشی خوب قرار گرفته باشد

نشریه فنی شماره ۴۶۲

ن علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی در … /۲۵ تولید میوه حداکثر خواهد بود(۸ و۱۳). توت فرنگی از دسته گیاهانی است که به Ec بسیار حساس است. در خاکهایی که میزان Ec کمتر از یک دسی زیمنس بر سانتیمتر باشد توت فرنگی دچار مشکل خاصی نمی گردد ولیکن با افزایش Ec خاک، علایم | مخرب آن بر رشد سریعا ظاهر شده و حتی با افزودن آهک یا گچ این اثر کاهش نمی یابد ( ۸ و ۱۳). توت فرنگی از نظر نیاز به مواد غذایی در ردیف گیاهان کم توقع طبقه بندی شده و علیرغم این مسئله، این گیاه برای تامین رشاد کامل و تولید میوه در حد پتانسیل ژنتیکی و حفظ خصوصیات کیفی مطلوب، به عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف در حد متعادل نیازمند است و کمبود و یا بیشبود هر یک از عناصر غذایی، اثرات سؤ بر عملکرد و خصوصیات کیفی و بالاخص مدت زمان ماندگاری میوه بر جای خواهد گذاشت. زمان کوددهی با توجه به فیزیولوژی خاص منحصر به فرد توت فرنگی و تاثیر آن بر تولید و بالاخص زمان ماندگاری میوه از اهمیت خاصی برخوردار است که می بایست در برنامه کوددهی مد نظر قرار گیرد

جدول ۲). توت فرنگی همانند بسیاری از گیاهان برای رشد بهینه به برخی از عناصر نیاز بیشتری دارد. توت فرنگی برای رشد و نمو مناسب علاوه بر ازت، فسفر و پتاسیم به عناصر دیگر از جمله ریز مغذیها نیازمند است منتها در صورتیکه در مصرف کود، تعادل رعایت نگردد عملکرد و کیفیت میوه کاهش و تولید کننده با مشکل مواجه خواهد شد. مثال بارز برای این موضوع مصرف بیش از اندازه کود ازته است که باعث به تأخیر انداختن زمان رسیدگی میوه، کاهش عملکرد، تولید میوه های نرم و افزایش ابتلا به بیماریهای قارچی از بین برنده میوه می گردد (۸).. رشد بهینه و تولید توت فرنگی با کیفیت در حد پتانسیل ژنتیکی

نشریه فنی شماره ۴۶۲

علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی در … /۲۶ مستلزم شناخت وضعیت تغذیه ای و مدیریت اصولی در کوددهی است. کوددهی مناسب به عوامل متعددی از قبیل نوع خاک، وضعیت حاصلخیزی خاک، سیستم کاشت، شرایط آب و هوایی، رقم و نوع کود مصرفی بستگی دارد بطوریکه میزان کود مصرفی برای توت فرنگی در شرایط رشد در مزرعه با گلخانه و کشت یکساله با کشت چند ساله (حداقل سه سال) متفاوت بوده و مستلزم تهیه برنامه کودی ویژه است (۱۲) و انجام آزمون خاک قبل از انجام کشت ضروری بوده و میزان کود مصرفی، نوع کود و زمان مصرف کود بالاجبار می بایست بر این اساس تعیین و توسط کارشناس تغذیه گیاهی توصیه گردد. در کشت توت فرنگی به صورت چند ساله علاوه بر آزمون خاک، انجام تجزیه برگی به عنوان مکمل اطلاعات آزمون خاک در برنامه ریزی و انجام توصیه کودی کام ضروری است (۱۳). در تصمیم گیری برای مصرف کودهای شیمیایی در نظر گرفتن تعادل تغذیه ای اصل مهم و منطقی است و زمان و مقدار مصرف کودها بایستی مطابق زمان نیاز گیاه برنامه ریزی گردد (4). 5-1-کودهای آلی: مصرف کودهای آلی در کشت توت فرنگی بسیار مهم است. از آنجائیکه عمق نفوذ ريشه توت فرنگی در خاک ۳۰-۲۵ سانتیمتر است لذا پس از مصرف کودهای آلی، برای در اختیار قرار گرفتن در عمق نفوذ ریشه، انجام شخم الزامی است. عموما خاکهای با بیش از ۲/۵ درصد ماده آلی از لحاظ ازت برای رشد توت فرنگی مناسب می باشند اما توجه به این نکته مهم که حد بهینه ماده آلی از ناحیه ای به ناحیه ای دیگر به دلیل وجود پیچیدگی خواص فیزیکوشیمیایی خاک ممکن است متفاوت باشد ضروری است (۱۲). |

در کشت توت فرنگی مصرف کود حیوانی پوسیده شده به

نشریه فنی شماره ۴۶۲

علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی در … /۲۷ میزان ۸۰-۶۰ تن در هکتار کاملا ایده آل است، در صورتیکه منابع کودی | دیگری از قبیل کود مرغی و کمپوست در دسترس باشد از این نوع کودها به میزان کمتری می توان استفاده نمود بطوریکه ۸-۵ تن در هکتار کود | مرغی یا کمپوست معادل ۸۰-۶۰ تن در هکتار کود حیوانی می باشد(۷). قبل از کشت توت فرنگی با توجه به اینکه این مقدار از کودهای آلی دارای مقادیر کافی عناصر غذایی می باشد، در صورت مصرف به میزان توصیه شده، اغلب نیاز غذایی محصولات چند ساله نظير توت فرنگی را در | یک خاک حاصلخیز تأمین می کند (۱۲). | ۵-۲– کودهای شیمیایی: مصرف نوع و میزان کودهای شیمیایی به عوامل | متعددی از قبیل خصوصیات خاک، اقلیم، رقم و نوع کود بستگی دارد. در | سال استقرار توت فرنگی قبل از کاشت، کودهای پایه بر اساس آزمون خاک و در سالهای بعد بر اساس آزمون برگ، میزان کودهای شیمیایی | تعیین و با روشهای معمول و توصیه شده مصرف می گردند (۱۲).

۵-۳- روشهای مصرف کودهای شیمیایی ۵-۳-۱ -مصرف خاکی: بر اساس آزمون خاک کلیه کودهای فسفره، |پتاسیمی و بخشی از کودهای از ته و ریز مغذی ها پس از به زیر خاک رفتن و قرار گرفتن در ناحیه نفوذ ریشه قبل از کاشت در سال استقرار توت | فرنگی) قابل مصرف می باشند (۱۲). کوددهی با این روش بسته به نوع | سیستم کاشت (بدون جوی و پشته و ردیفی) با دو روش پخش سطحی و نواری (به فاصله ۱۰ سانتیمتر از کنار ردیف های کشت و به عمق ۱۵| سانتیمتر) قابل انجام است. ۵-۳-۲ -محلولپاشی: کوددهی با این روش برای کودهای محلول در آب | نشریه فنی شماره ۴۶۲

علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی در … /۲۸ نظیر اوره و ریز مغذی ها قابل انجام است. ۵-۳-۳-محلول در آب آبیاری: با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای می توان کودهای محلول در آب را مصرف نمود. تعیین میزان کود برای دوره رشد توت فرنگی، نوع کود مصرفی و میزان مصرف کود در هر نوبت کوددهی (در هر تقسيط) بسته به رقم، نوع خاک، شرایط اقلیم متفاوت بوده و در این مورد نیز بایستی با کارشناس تغذیه مشورت نمود(۱۲). جدول ۲- منابع کودی، زمان و روشهای مصرف کودهای شیمیایی در توت فرنگی

عنصر

منبع کودی

سولفات آمونیوم نیترات آمونیوم | سوپرفسفات تریبل فسفات مونو آمونیم

فسفات دی آمونیم سولفات پتاسیم نیترات پتاسیم سولفات پتانستم صد بزنم.

روش مصرف و زمان مصرف روش و زمان مصرف: مصرف خاکی بصورت تقسیط در سال استقرار، بهار سال بعد و تابستان پس از آخرین برداشت میوه ، محلول در آب آبیاری در بهار، محلولپاشی اوره با غلظت ۵ در هزار در زمان رشد

روش و زمان مصرف: فقط مصرف خاکی و قرار گرفت در عمق توسعه ریشه قبل از کاشت (سال استقرار)

روش و زمان مصرف: مصرف خاکی قبل از کاشت سال استقرار او قرار گرفت در عمق توسعه

ریشه

کلسیم

کلرید کلسیم

روش و زمان مصرف: مصرف فقط بصورت محلولیاتی با غلظت ۳ در هزار در دو هفته قبل از اولیں جس برداشت میوه روش و زمان مصرف: مصرف حاکی قبل از کاشت، محلول در آب آبیاری در اوایل بهاره محلولپاشی با غلظت ۵ در هزار در زمان رشد فقط به صورت مصرف حاکی قبل از کاشت ۹ ماده آلی

تصمیزیم

سولفات منیزیم

گوگرد

گوگرد کشاورزی

سولفات روی

سولفات منگنز

سولفات آهن

سكونسترن آهن

روش و زمان مصرف: مصرف خاکی قبل از کاشت، محلول در اسب أسازی در اوایل بهار محلولپاشی با عللت ۵۳ در هزار در زمان رشد روش و زمان مصرف: مصرف خاکی قبل از کاشت، محلول در آب آبیاری در اوایل محلولپاشی با غلظت ۳-۵ در هرار در زمان رشد روش و زمان مصرف: مصرف خاکی سکوسترن آهن فیل از کاشت، محلول در آب آبساری سكوسترن آهن در اوایل بهار، محلولپاشی سولفات آهن با غلظت ۳-۵ در هرار در زمان رشد روش و زمان مصرف: مصرف خاکی قبل از کاشت، محلول در آب آبیاری در اوایل بهاره محلولپاشی با غلظت ۳-۵ در هزار در زمان رشد روش و زمان مصرف مصرف خاکی قبل از کاشت، محلول در آب آبیاری در اوایل بهاره محلولپاشی با غلظت ۳-۵ در هزار در زمان رشد

سولفات مس

اسید بوریک

 ۱- با توجه به اینکه بر اساس منابع علمی مختلف مصرف کودهای ازته در بهار عمدتا موجب اوابی رت رویشی و کاهش رشد برای توت فرنگی و کاهانی مانند کاری میوه می گردد لذا توبه می گردد مقدار کود ازته مورد نیاز به ورته تهيها حداقل در دو زمان

۲/۲ در تابستان به صورت نقیه پس از اخرین جین برداشت میوه و بقیه در اوائل بهار سال بعد سدیم ف گمارد ۲- با توجه به حساسون توت فرنگی به کلر مصرف کلرور پتاسیم توصیه نمی گردد.

برای افزایش سنی میوه محلولپاشی کود کلرید کلسیم توصیه می گردد.

نشریه فنی شماره ۴۶۲

برنامه پیشنهادی کشت توت فرنگی فضای باز

توضیحات

روش مصرف

میزان مصرف در هکتار

کود پیشنهادی

مرحله رشد

بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و افزایش جذب عناصر

 

 

 

 

 

به صورت اختلاط با بستر کشت

یا

پیش کاشت

تراکم بوته:2.5: 50 گرم در هر متر مربع+12 گرم در هر متر مربع

تراکم بوته :3: 60 گرم در هر متر مربع+15 گرم در هر متر مربع

یا

500-600 کیلوگرم در هکتار+150 کیلوگرم در هکتار

ریتاردو+بیوفولویک اسید

 

 

 

پیش کشت

توسعه ریشه+محرک رشد و ضد تنش

کود آبیاری

محلول پاشی

5 لیتر در هکتار

2 در هزار

ریژو

بمباردیر

*انتقال نشا

تقویت رشد

افزایش رشد و رفع کمبود ریزمغدی ها

 

کودآبیاری

محلولپاشی

 

5 کیلوگرم در هکتار

2 در هزار

لبین 20-20-20

بعد از یک هفته میکرومیکس

رویشی

افزایش گلدهی و نگهداری گل و تامین انرژی

رفع کمبود کلسیم

محلولپاشی

محلولپاشی

 

3 در هزار+ 5/0 در هزار

3 در هزار

 

لبیکاژ لبین+آمیفورت مکس ( با هم مصرف شود)

بعد از یک هفته لبیفول موویکال

 

قبل از گلدهی

افزایش سبزینگی

افزایش سطح برگ و عمر بوته و تقویت گلدهی

گلدهی بهتر واستقامت گیاه

کودآبیاری

محلول پاشی

محلول پاشی

 

2 کیلوگرم در هکتار

2در هزار+2 در هزار

3 در هزار

 

آهن باسشن/فرتیلکس

بیوآلجاکس+ منگزینک پلاس( سه روز بعد)

فسفیت کا سی( یک هفته بعد)

ظاهر شدن گل

تامین پتاسیم و عناصر ضروری گیاه

محرک رشد میوه و افزایش کیفیت و قند

افزایش مقاومت و رنگ میوه

 

کودآبیاری

محلولپاشی

محلولپاشی

 

20 کیلو گرم در هکتار

2 در هزار + 5/0 در هزار

3 در هزار

لبین 35-5-15

بمباردیر شوگر+ فراکتون ( یک هفته بعد)

کاتون ( دو روز بعد)

 

تشکیل میوه

افزایش کیفیت و انبار مانی میوه

مقاومت گیاه به بیماری

کمک به فرآیند رسیدن میوه

تامین انرژی گیاه در حین باردهی

کودآبیاری

کودآبیاری

کودآبیاری

محلولپاشی

 

20 کیلوگرم در هکتار

20 کیلوگرم در هکتار

2 کیلوگرم در هکتار

5/0 در هزار

نیترات کلسیم

سولفات پتاسیم*

آهن باسشن/نوتریکل پریمیوم ( سه روز بعد)

آمیفورت مکس ( دو روز بعد) گیاه تشنه نباشد

تکمیل میوه

نکته های مهم در مورد  توت فرنگی

*سولفات پتاسیم باید به فاصله دو هفته بعد از نیترات کلسیم استفاده شود و همزمانی استفاده باعث ایجاد رسوب میگردد.

*ابتدا محلول 2 در هزار ریژو تهیه کنید و ریزوم ها را به مدت 1- 2 دقیقه در این محلول قرار دهید. توجه داشته باشید که ریزوم ها کاملا آغشته شوند.

*این برنامه در شرایط ایده آل آب و خاک تنظیم شده و در صورت وجود کمبود و شوری و مشکلات جانبی ابتدا باید آن ها رفع گردد.

*در صورت وجود بیماری های قارچی و باکتریایی می توان از کوپرا جی ال استفاده نمود.

*تمام محلول پاشی ها باید در موقع هوای خوب و دمای مناسب انجام گیرد و گیاه به هیچ عنوان تشنه نباشد.

*سولفات پتاسیم باید به فاصله دو هفته بعد از نیترات کلسیم استفاده شود و همزمانی استفاده باعث ایجاد رسوب میگردد